Na temelju članka 40. Statuta Općine Pićan (pročišćeni tekst, Službene novine Općine Pićan br. 2/12, 3/18), članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17), članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16), prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2018. godini (KLASA: 022-05/18-01/11, URBROJ: 2144/05-01-01-18-75 od 10.05.2018.), Načelnik Općine Pićan dana 11. svibnja 2018.g. donosi

O D L U K U
o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Pićan u 2018. godini

 

Odluku možete pogledati i preuzeti ovdje.