Arhiva objava

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi u 2024. godini

04. lipnja 2024. | Udruge

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16), prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi iz Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu (KLASA: 007-01/23-01/6, URBROJ: 2163-30-01-24-24 od 27. svibnja 2024.g.), Načelnik Općine Pićan dana 04. lipnja 2024.g. donosi

O D L U K U
o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi

Članak 1.

Ovom se Odlukom definiraju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi iz Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu.

Članak 2.

U 2024. godini će se iz Proračuna Općine Pićan financirati provedba programa udruga u ukupnom iznosu od 3.000,00 EUR, i to kako slijedi u tablici:

Članak 3.

Udrugama koje nisu navedene u popisu iz prethodnog članka, nisu odobrena financijska sredstva za 2024. godinu.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. Zahtjev za naknadnim uvidom u ocjenu kvalitete prijavljenog projekta se ne smatra prigovorom.

Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućuje se pravo na prigovor.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku u roku od 8 radnih dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi načelnik.

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

Odluka načelnika kojom je odlučeno o prigovoru konačna je.

Članak 4.

Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se Ugovorom o financiranju programa/projekta, a o potpisivanju Ugovora će korisnici biti naknadno obaviješteni nakon što protekne rok za prigovor.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na web stranici Općine Pićan.

NAČELNIK OPĆINE PIĆAN
Dean Močinić, v.r.

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi u 2024. godini