Arhiva objava

Odluka o isplati potpore poduzetnicima na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva

22. prosinca 2023. | Natječaji

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 4. stavka 3. Programa potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/23) i točke 9. Javnog natječaja za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva Općine Pićan za 2023. godinu (Klasa: 302-01/23-01/1, Urbroj: 2163-30-01-23-1), a na temelju prijedloga za donošenje Odluke o odobravanju isplate potpore od Povjerenstva za provedbu Programa potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023.g. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) (KLASA: 302-01/23-01/1, URBROJ: 2163-30-04-23-10 od 21. prosinca 2023.g.), Načelnik Općine Pićan donosi sljedeću

ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE POTPORE

Članak 1.

Na temelju članka 4. stavka 1. Programa potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/23) (dalje u tekstu: Program) 30. listopada 2023. godine je raspisan Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva Općine Pićan za 2023. godinu (Klasa: 302-01/23-01/1, Urbroj: 2163-30-01-23-1) (dalje u tekstu: Natječaj), a koji je bio otvoren do 30. studenoga 2023. godine, te tijekom kojeg je pristiglo 5 (pet) prijava.

Članak 2.

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za donošenje Odluke o odobravanju isplate potpore (KLASA: 302-01/23-01/1, URBROJ: 2163-30-04-23-10) od 21. prosinca 2023. godine.

Članak 3.

Odobrava se isplata potpora prijaviteljima koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja, kako slijedi:

 

Članak 4.

Prijavitelji imaju pravo u roku od osam (8) dana od objave ove odluke na web stranici i oglasnoj ploči Općine podnijeti prigovor na Odluku ili odustati od dijela ili cjelokupne prijave.

U tu svrhu, prijavitelji mogu dostaviti prigovor ili Izjavu o odustajanju u Općinu Pićan osobno ili putem e-maila martina.bilic@pican.hr.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel će poslati obavijesti korisnicima potpora o visini i namjeni odobrene potpore, te načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

Članak 6.

Isplata sredstava izvršit će se najkasnije do 31. prosinca 2023. godine na žiro račun korisnika naznačen u prijavi.

Članak 7.

Ukoliko su u prijavi na natječaj dostavljene narudžbe, ponude ili predračuni kao dokazi o namjeri ulaganja, isti se ne smiju mijenjati nakon isteka roka za dostavu zahtjeva. Takva dokumentacija i namjera ulaganja treba ostati ista do izvršenja, osim ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od svog zahtjeva.

Ukoliko se iznosi navedeni na dostavljenoj dokumentaciji razlikuju, u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja manji, sukladno tome će se od podnositelja zahtjeva zatražiti da izvrši povrat preplaćenog iznosa, a u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja veći, dodijeljena potpora se neće mijenjati.

Članak 8.

Korisnici se za sve informacije mogu obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na broj telefona 052/887-054, mobitela 099/200-0041 ili putem e-maila na martina.bilic@pican.hr.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Pićan i na oglasnoj ploči Općine Pićan.

 

Odluka o odobravanju isplate potpore poduzetnicima