Temeljem članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17), mišljenja iz članka 2. stavka 2. ove Odluke, članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Pićan dana 15. lipnja 2022. godine donosi

O D L U K U
o ne provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ (Službene novine Općine Pićan 5/15)

Članak 1.

Nastavno na mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije (KLASA: 351-03/21-01/169, URBROJ: 2163/1-08-02/5-21-02 od 15. prosinca 2021. godine) u kojem je navedeno da je za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ („Službene novine Općine Pićan“, br. 5/15) potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik Općine Pićan je dana 23. veljače 2022. godine donio Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ (Službene novine Općine Pićan 5/15), dalje u tekstu: I. Izmjene i dopune UPU-a Jurani.

Članak 2.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani, Općina Pićan je dokumentaciju iz postupka dostavila Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije uz zahtjev za davanje mišljenja na provedeni postupak, odnosno potrebu strateške procjene.

Sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije (KLASA: 351-03/21-01/169, URBROJ: 2163-08-02/5-22-09 od 12. svibnja 2022. godine) nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, utvrđeno je da za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije (KLASA: 351-03/21-01/169, URBROJ: 2163-08-02/5-22-11 od 15. lipnja 2022. godine) utvrđeno je da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), te je nacrt ove Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš utemeljen.

Članak 3.

Pravna osnova za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani su odredbe Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), Prostornog plana Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPIŽ) i Prostornog plana uređenja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“, br. 10/05, 9/09, 5/15, 6/15, 3/17 i 6/17 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPUO Pićan).

UPU Jurani je dugoročni prostorno-planski dokument koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planom šireg područja odnosno PPUO Pićan utvrđuje smjernice za uređenje gospodarskih proizvodnih i infrastrukturnih područja te osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora u obuhvaćenom području. UPU-om Jurani je obuhvaćena zona izdvojenog građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene Jurani koja prema tipu aktivnosti koje se obavljaju unutar zone predstavlja proizvodno-prerađivačku zonu. UPU-om se planira izgradnja i uređenje obuhvaćene zone. UPU-om se utvrđuju dugoročne osnove organiziranja i uređivanja prostora u skladu sa ciljevima i zadacima društveno – gospodarskog razvoja, a posebno:

  • osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog uređivanja,
  • sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te njihovo povezivanje sa sustavom šireg područja,
  • mjere zaštite i unapređivanja okoliša,
  • mjere provedbe UPU-a.

Razlozi za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani su uspostavljanje planskih pretpostavki za realizaciju projekata gradnje elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora – sunčane elektrane, na području Općine Pićan u sklopu izdvojenog građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene Jurani te ostalim segmentima planskog rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu koja iz toga proizlaze, u skladu sa zahtjevima javnopravnih tijela, a sve temeljeno na odredbama Zakona i drugih važećih propisa kao i na odredbama PPIŽ.

Programska polazišta za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani utvrđuju se sukladno zakonskoj regulativi, prostorno planskoj dokumentaciji šireg područja i višeg reda te zahtjevima javnopravnih tijela i drugih subjekata s javnim ovlastima.

Obuhvat I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani istovjetan je obuhvatu važećeg UPU-a Jurani (Službene novine Općine Pićan 5/15).

Od donošenja UPU-a Jurani u studenom 2015. godine, područje obuhvata UPU-a ostalo je neizgrađeno. Ove Izmjene i dopune imaju za cilj ubrzati aktivaciju područja u smislu gospodarske namjene, te proširiti definiciju korištenja, uređenja i zaštite prostora. Također, a vezano uz postupak V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, koje se izrađuju i donose istodobno s ovim I. Izmjenama i dopunama UPU-a Jurani, izvršiti će se i usklađenje sa planskim rješenjem PPUO Pićan kao plana šireg područja, odnosno PPIŽ kao plana više razine.

Članak 4.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, nastavno na donesenu Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU-a Jurani, proveo se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 03/17), tako što je dana 23. veljače 2022. godine upućen zahtjev (KLASA: 350-02/21-01/6, URBROJ: 2163-30-01-22-4) za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune UPU-a Jurani, sljedećim javnopravnim tijelima:

1. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Flanatička 29, Pula
2. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula
3. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula – Pogon Labin, Pulska 1, Labin
4. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula, Vergerijeva ul. 6, Pula
5. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM, Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
6. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin, Zelenice 40, Labin
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka
8. Javna ustanova Natura Histrica, Riva 8, Pula.

U svrhu davanja predmetnog mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, istima je uz zahtjev bila dostavljena sljedeća dokumentacija:

  • Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ (Službene novine Općine Pićan 5/15)
  • obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (Prilog II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš) sa ispunjenim podacima
  • nacrt Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ u kojoj je navedena pravna osnova, razlozi, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“.

Sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), javnopravna tijela su bila pozvana da svoja mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune UPU-a Jurani dostave u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja zahtjeva, uz napomenu da ukoliko mišljenja ne budu dostavljena u roku od 30 dana, sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), smatrat će se da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u I. Izmjenama i dopunama UPU-a Jurani.

Članak 5.

Nastavno na poslani zahtjev sa pripadnim prilozima, Općina Pićan je u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja zahtjeva zaprimila mišljenja sljedećih javnopravnih tijela:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, koji u mišljenju (KLASA: 351-02/22-01/0000073, URBROJ: 374-3302-1-22-3 od 01.03.2022., zaprimljeno dana 02.03.2022.g.) zaključno navode kako obuhvat područja za I. Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ odnosno izgradnja sunčanih elektrana kao samostojeći objekti spada u Prilog II točka 2.4. za koju se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, za čiju provedbu je nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21), provedbenim propisima i planovima donesenih na temelju njega, na način da se postignu ciljevi zaštite voda nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (utjecaj na vode).
2. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula, koji u mišljenju (KLASA: 350-01/22-01/02, URBROJ: 2163-1-20/1-22-02 od 07.03.2022., zaprimljeno dana 10.03.2022.g.) navode da s obzirom da se postupak izrade i donošenja ovog Plana provodi istovremeno sa postupkom izrade i donošenja V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, ukoliko je planirani zahvat u skladu sa odredbama čl. 128. Prostornog plana Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16, 14/16 – pročišćeni tekst), u smislu max dozvoljene instalirane snage (do 10MW) i uvjeta priključenja na energetsku infrastrukturu, smatraju da je primjenjiv čl. 69. Zakona te da za ovaj Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 6.

Sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), mišljenja koja nisu dostavljena u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja zahtjeva, smatra se da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u I. Izmjenama i dopunama UPU-a Jurani.

Članak 7.

Ova Odluka donosi se temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš obrazloženima u Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš, te mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije iz članka 2. stavka 2. i stavka 3. ove Odluke.

Članak 8.

Općina Pićan dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i („Narodne novine“, broj 80/12, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Pićan“, te na službenoj stranici Općine Pićan.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Odluka o ne provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU poduzetničke zone “Jurani”