Arhiva objava

Odluka o poništenju Natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan

14. rujna 2023. | Natječaji

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15), članka 4. Odluke o prodaji nekretnine („Službene novine Općine Pićan“ br. 7/23), te  članka 14. Natječaja za prodaju nekretnina (KLASA: 944-01/23-01/13, URBROJ: 2163-30-01-22-1 od 12. rujna 2023.g.) Načelnik Općine Pićan donosi

O D L U K U
o poništenju Natječaja za prodaju nekretnina
(KLASA: 944-01/23-01/13, URBROJ: 2163-30-01-22-1)

Članak 1.

Ovom Odlukom poništava se Natječaj za prodaju nekretnina KLASA: 944-01/23-01/13, URBROJ: 2163-30-01-22-1 od 12. rujna 2023.g.

Članak 2.

Ukoliko se za prodaju nekretnine iz poništenog natječaja raspiše novi natječaj, tekst natječaja objavit će se na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr i oglasnoj ploči.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine Pićan: www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Odluka o poništenju natječaja – PDF