Arhiva objava

Plan prijma u službu za 2023. godinu

10. siječnja 2023. | Novosti

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i čl. 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), temeljem prijedloga Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan (KLASA: 112-01/23-01/1, URBROJ: 2163-30-02/01-23-1 od 10. siječnja 2023.g.), Načelnik Općine Pićan donosi Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2023. godinu.

Plan prijma u službu 2023.g.