Sukladno odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), te odredbi Natječaja za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan (Klasa: 112-01/23-01/2, Urbroj: 2163-30-02/01-23-1 od 9. kolovoza 2023.g.), objavljuju se

PODACI O OPISU POSLOVA I PODACI O PLAĆI vježbenika/ce za radno mjesto višeg referenta za proračun,
računovodstvo i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan

I.    OPIS POSLOVA

Vježbenik/ca se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno, radi obavljanja vježbeničke prakse za osposobljavanje obavljanja poslova višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije.

Za vrijeme vježbeničke prakse (vježbeničkog staža), vježbenik će se osposobljavati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan za poslove višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije koji obuhvaćaju:

 • prati rad, pruža stručnu podršku proračunskim korisnicima općinskog proračuna, obavlja nadzor nad radom i vodi sve poslove vezane uz proračunske korisnike općinskog proračuna (25% radnog vremena)
 • izrađuje izlazne financijske dokumente, vodi analitičko računovodstvo, vodi knjigu ulaznih računa, priprema naloge za plaćanje, obavlja sve poslove vezane za poslovanje preko žiro računa, prati i kontrolira izvode žiro računa (20% radnog vremena)
 • unosi i vodi podatke o uplatama i plaćanju obveza (knjiženja), obavlja poslove kontiranja i knjiženja, vrši administrativno financijske poslove, vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće (20% radnog vremena)
 • obračunava plaće, druge naknade i druga primanja, vodi poslove u svezi sa službenim putovanjima, putne naloge, dnevnice i naknade službenicima i članovima tijela Općine, vodi evidenciju potrošnje goriva (15% radnog vremena)
 • surađuje u izradi prijedloga općinskog proračuna i odluka o izvršavanju općinskog proračuna i izvještaja te pratećih dokumenata, izrađuje izvješća o financijskom poslovanju (15% radnog vremena)
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (5% radnog vremena).

II.    PODACI O PLAĆI

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 8/20), koeficijent za izračun plaće višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije iznosi 3,07.

Sukladno Odluci o utvrđivanju osnovice za izračun plaće službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 16/22), za izračun plaće službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan utvrđena je osnovica u visini od 426,00 EUR bruto.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik koji se osposobljava za poslove višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije ima pravo na 85% plaće tog radnog mjesta.

Za rad u nepunom radnom vremenu plaća se utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

III.        NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI I PRAVILA TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr) i oglasnoj ploči Općine Pićan najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom.
Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome primiti pisanu obavijest.
Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće važeće identifikacijske isprave (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta na kojem se nalazi fotografija kandidata) na temelju koje se nedvojbeno može utvrditi identitet kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti pisanom testiranju.
Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili, a koja su ista za sve kandidate.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda pisanog testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji drugi način ometati koncentraciju kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili koji prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat neće se bodovati te će se smatrati da su povukli prijavu na natječaj.
Za provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem, dodjeljuje se do 10 bodova.
Smatra se da je kandidat položio test ako je na pismenoj provjeri ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova, tj. ako je ostvario najmanje 5 bodova.
Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su položili pismeni test.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje: interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Općini Pićan. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Ukupan broj bodova koji kandidat može postići testiranjem i intervjuom je 20 bodova.
Nakon provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti za obavljanje poslova, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu natječaja i dostavljaju pročelnici.
Pročelnica JUO za izabranog kandidata donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

IV.        PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21)
 4. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17, 114/22)
 5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 111/18, 83/23)
 6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20).

Pročelnica JUO
Martina Bilić, v.r.

Podaci o opisu poslova i podaci o plaći