Na temelju članka 35.b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 43. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Dean Močinić podnio je Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine. Izvješće možete pročitati na sljedećem linku: