Arhiva objava

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug

31. siječnja 2023. | Novosti

Na temelju članka 104. i članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka načelnika Općine Pićan KLASA: 350-02/21-01/4, URBROJ: 2163-30-01-23-38 od 31. siječnja 2023. godine, objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene
„Poduzetnička zona Pićan jug“

1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ (u nastavku: Plan) traje od 06. do 14. veljače 2023. godine.
2. Uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan – www.pican.hr
3. Javno izlaganje održat će se dana 08. veljače 2023. godine u prostorijama Općine Pićan, sa početkom u 17,00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
4. Tijekom trajanja javne rasprave, nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmjenjen prijedlog Plana mogu se, samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi Prijedlog Plana izmijenjeni, sukladno članku 104. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19), podnositi pismenim putem na naslov: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, putem e-maila na ivana.toncic@pican.hr ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna UPU PZ Pićan-jug za ponovnu javnu raspravu Ponovna javna rasprava – objava Sažetak za javnost Odredbe za provedbu Obrazloženje

 

Korištenje i namjena površina Prometna mreža Elektronička komunikacijska infrastruktura Elektroenergetika – srednji napon Elektroenergetika – niski napon Elektroenergetika – javna rasvjeta Plinoopskrba Vodnogospodarski sustav Odvodnja otpadnih voda Područja posebnih ograničenja u korištenju – tlo i vode Oblici korištenja Način i uvjeti gradnje