Na temelju članka 104. i članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka načelnika Općine Pićan KLASA: 350-02/21-01/3, URBROJ: 2163-30-01-22-90 od 27. rujna 2022. godine, objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

  1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (u nastavku: Plan) traje od 03. do 11. listopada 2022. godine.
  2. Uvid u Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan  moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan –  www.pican.hr
  3. Javno izlaganje održat će se dana 04. listopada 2022. godine u prostorijama Općine Pićan, sa početkom u 17,00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
  4. Tijekom trajanja javne rasprave, nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmjenjen prijedlog prostornog plana mogu se, samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan izmijenjeni, sukladno članku 104. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19), podnositi pismenim putem na naslov: Općine Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, putem e-maila na ivana.toncic@pican.hr ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu V. ID PPU OP Sažetak za javnost Odredbe za provedbu Obrazloženje Teritorijalno politički ustroj – granice i sustav središnjih naselja i razvojnih središta Korištenje i namjena površina – Površine za razvoj i uređenje Promet Elektroničke komunikacije Elektroenergetika i plinoopskrba Vodoopskrba i odvodnja Uređenje vodotoka i voda Zaštita prirodne i kulturne baštine Krajobraz i ekološka mreža Područja posebnih ograničenja u korištenju – Tlo i vode Karta staništa Posebne mjere uređenja i zaštite

 

Pregledna karta Granice građevinskih područja – 4.1.a Granice građevinskih područja – 4.1.b Granice građevinskih područja – 4.1.c Granice građevinskih područja – Krbune Granice građevinskih područja – Tupljak Granice građevinskih područja – Grobnik