Arhiva objava

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Pićan, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore

21. srpnja 2021. | Javna nabava

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Pićan dana 21. srpnja 2021. godine objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA OPĆINA PIĆAN, KAO JAVNI NARUČITELJ,
NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Ovom Odlukom se sprječava sukob interesa, te se određuju gospodarski subjekti s kojima Općina Pićan ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. AN & SA d.o.o., Poduzetnička zona 22, Galižana, OIB: 85991375283,

2. EL & SA RAČUNOVODSTVO d.o.o., Marišće 44a, Potpićan, OIB: 24924370176,

3. OPG Dean Močinić, Bolobani 82, Potpićan, OIB: 38576428636.

S gospodarskim subjektima iz članka 1. ove Odluke, Općina Pićan ne smije sklapati ugovore u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Navedeni gospodarski subjekti ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.