Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 12. rujna 2023.g. objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj 93/2023 od 11. kolovoza 2023.godine, objavljen je natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, na radno mjesto višeg referenta za proračun, računovodstvo i financije, na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da je na natječaj pristigla 1 prijava.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

utorak, 19. rujna 2023. godine u 9,00 sati u vijećnici Općine Pićan.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

1.       Ivana Matuhina.

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete propisane natječajem, pozvati će se e-mailom da pristupe pisanom testiranju. Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Nakon pisanog testiranja, provodit će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, a najveći broj bodova koji kandidat može ostvariti na pisanom testiranju je 10 bodova. Intervju će se održati istog dana, odnosno u utorak, 19. rujna 2023.g. s početkom u 14,00 sati. Kandidate koji su položili pisano testiranje će se pozvati da pristupe intervjuu e-mailom i telefonski, a kandidati koji nisu položili pisano testiranje će dobiti pismenu obavijest.

Na web stranicama Općine Pićan su objavljeni Podaci o opisu poslova i podaci o plaći, među kojima su i informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – https://www.pican.hr/podaci-o-opisu-poslova-i-podaci-o-placi-vjezbenika-ce-za-radno-mjesto-viseg-referenta-za-proracun-racunovodstvo-i-financije-u-jedinstvenom-upravnom-odjelu-opcine-pican/.

Predsjednica Povjerenstva
Samanta Floričić Fonović, v.r.

Poziv na prethodnu provjeru – PDF