Pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje u radnim tijelima Općinskog vijeća da se jave u Općinu Pićan na br. telefona 052/887-048 ili na e-mail martina.bilic@pican.hr.

Stalna radna tijela općinskog vijeća se osnivaju radi proučavanja općih, političkih, ekonomskih, pravnih i drugih pitanja i priprema rasprave i prijedloga za odlučivanje na sjednici Općinskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Općinsko vijeće.

Stalna tijela Općinskog vijeća su komisije, odbori, savjeti i vijeća i to:

 1. Komisija za kulturu, turizam i sport
  1. provodi aktivnosti oko organizacije i provođenja općinskih manifestacija
  2. predlaže vijeću aktivnosti na unapređenju i razvoju turizma
  3. organizira i provodi sportske manifestacije
 2. Administrativna komisija
  1. utvrđuje prijedloge za naknade i druga primanja vijećnika i općinskih čelnika koje bira ili imenuje općinsko vijeće
  2. utvrđuje vijećnicima prijedlog naknade neostvarenog osobnog dohotka ili zarade i naknadu troškova u svezi s vršenjem dužnosti
  3. odlučuje, u skladu s općim aktima, o naknadama i drugim primanjima vijećnika i drugih čelnika koje bira ili imenuje općinsko vijeće
 3. Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo
  1. prati provedbu Statuta
  2. raspravlja o načelnim pitanjima usuglašavanja propisa sa Statutom
  3. podnosi nacrt prijedloga odluke o raspisivanju referenduma
  4. predlaže donošenje i promjenu Poslovnika
  5. prati provedbu Poslovnika
  6. obavlja i druge poslove određene Poslovnikom
 4. Odbor za izbor i imenovanja i mjesnu samoupravu
  1. raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti općinskog vijeća i o općim pitanjima kadrovske politike
  2. analizira opći sastav tijela općinskog vijeća, te priprema i podnosi vijeću prijedloge za izbor, odnosno imenovanja radnih tijela vijeća.
 5. Komisija za predstavke i pritužbe
  1. raspravlja o predstavkama i pritužbama građana i neposredno poduzima odgovarajuće mjere,
  2. proučava predstavke i pritužbe građana radi iznalaženja uzroka zbog kojih se predstavke i pritužbe podnose
  3. obavještava prema njihovom djelokrugu tijela općinskog vijeća o načelnim problemima i predlaže im poduzimanje odgovarajućih mjera
  4. ispituje u pravilu preko odgovarajućih tijela i službi predstavke i pritužbe koje se odnose na pojedinačne predmete i o tome izvješćuje podnositelja predstavke
 6. Komisija za rješavanje žalbi u upravnom postupku
  1. u drugom stupnju žalbena rješenja donijeta u prvom stupnju od strane općinskih tijela u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku i posebnim propisima
 7. Komisija za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom
  1. inicira i organizira uspostavljanje suradnje s drugim općinama i gradovima, poduzimanje zajedničkih akcija, razmjenjivanje iskustava i ostvarivanje drugih oblika povezivanja i suradnje na polju društvenih i drugih djelatnosti
  2. Na polju međunarodne suradnje, a u okviru utvrđene vanjske politike i međunarodnih ugovora Komisija usmjerava, koordinira, daje uputstva za rad, društvenim organizacijama, trgovačkim društvima i drugim organizacijama, udrugama i zajednicama u ostvarivanju njihove suradnje s odgovarajućih stranim tijelima i organizacijama, te teritorijalnim jedinicama stranih država
  3. razvija suradnju i razmatra pitanja od značaja za položaj, odnose i interese iseljenika i građana na radu u inozemstvu
  4. u okviru svoje djelatnosti predlaže mjere za unapređivanje i poboljšanje uvjeta međuopćinske i međunarodne suradnje i brine se o izvršavanju sklopljenih sporazuma u okviru te suradnje.
 8. Komisija za dodjelu priznanja Općine Pićan
  1. razmatra sve prispjele prijedloge ovlaštenih predlagatelja
  2. sastavlja konačan prijedlog s obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću
 9. Komisija za popis birača
  1. provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nije uvažio nadležni županijski Ured koji vodi taj popis i potvrđuje popis birača
 10. Odbor za financije
  1. raspravlja po pitanjima općinskog proračuna, zaključnog računa, o potrebama financiranja kroz proračun, o poreznoj politici, pristojbama i drugih prihodima kao i o drugim pitanjima iz oblasti financiranja i imovinsko-pravnih odnosa iz nadležnosti općinskog vijeća.
 11. Odbor za komunalne poslove
  1. razmatra stanje u oblasti komunalne privrede (komunalna poduzeća, putevi, elektrifikacija, vodovod, saobraćaj, kanalizacija, održavanje čistoće i sl.), u oblasti urbanizma, prostornog planiranja, reguliranja građenja, stambene izgradnje, korištenja stambenog prostora i predlaže odgovarajuće mjere u tim oblastima
 12. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  1. raspravlja o svim pitanjima zaštite čovjekove okoline i predlaže odgovarajuće mjere za zaštitu čovjekove okoline i prostornog uređenja
 13. Savjet za sigurnost prometa
  1. razmatra stanje i predlaže mjere za unapređivanje sigurnosti prometa na cestama
  2. potiče, organizira, koordinira i provodi aktivnosti u prometno-preventivnoj djelatnosti
  3. daje inicijative i predlaže mjere za unapređivanje prometne kulture, jačanje discipline i odgovornosti sudionika u prometu
  4. potiče i ostvaruje međusobnu suradnju, a naročito u organiziranju i provođenju prometno preventivnih mjera i aktivnosti
  5. razmatra i daje mišljenja na prijedloge programa za unapređivanje sigurnosti prometa na cestama
 14. Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo
  1. u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja i karaktera kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonima dodijeljeni državnim tijelima i institucijama, kao:
  2. briga o djeci, starijima i ostalim građanima općine
  3. provođenje mjera socijalne skrbi
  4. provođenje mjera primarne zdravstvene zaštite
  5. briga o predškolskom odgoju
  6. problematika kulture, tjelesne kulture i sporta

Ukoliko ste zainteresirani za uključivanje u rad Općine Pićan i želite biti dio nekog od navedenih radnih tijela, pozivamo Vas da se javite kako bismo Vas mogli pribilježiti, te će se o tome voditi računa pri sljedećem sastavljanju radnih tijela.