Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

U tom smislu javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova male i velike vrijednosti ili nabavu robe ili usluga velike vrijednosti, staviti slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave.

Ovo prethodno savjetovanje objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Savjetovanje traje zaključno do 27.12.2019.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj je obvezan razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće.

Naručitelj je obvezan objaviti izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Projektno – tehnička dokumentacija objavljuje se samo u EOJN RH, dok se nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnika objavljuju i na ovoj web stranici.

Dokumentacija o nabavi Troškovnik