Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

U tom smislu javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova male i velike vrijednosti ili nabavu robe ili usluga velike vrijednosti, staviti slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, u trajanju od najmanje pet dana. Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Slijedom navedenog, objavljuje se tehnički opis, troškovnik i nacrt Dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za:

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Montovani-Medigi na području Općine Pićan

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Savjetovanje traje zaključno do 10.05.2018. do 12:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi uputite na e-mail martina.bilic@pican.hr.

Napomena: Savjetovanje je za isti predmet nabave već provedeno u trajanju od 05. do 12. travnja 2018. godine, te je prijedlog dokumentacije o nabavi već objavljen na ovoj web stranici i Elektroničkom oglasniku javne nabave, međutim, zbog značajnih izmjena u dokumentaciji o nabavi, pristupa se ponovnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Dokumentacija o nabavi Troškovnik Tehnički opis