Arhiva objava

Prihodi i rashodi Općine Pićan za rujan 2021.g.

13. listopada 2021. | Novosti

U cilju transparentnosti i otvorenosti Proračuna Općine Pićan, na temelju članka 68.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) objavljuju se prihodi i rashodi ostvareni u rujnu 2021. godine.

Dokument možete pregledati na sljedećem linku: Prihodi i rashodi – rujan 2021.