Arhiva objava

Prijedlog rang liste stipendista – studentske stipendije

21. studenoga 2019. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan za studijsku godinu 2019./2020. (KLASA: 022-05/19-01/66, URBROJ: 2144/05-01-01-19-2), dostavlja se Načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

TABLICA 2.
PRIJEDLOG RANG LISTE
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
JANJA ŠVIĆ 135
ROBERTA SMILOVIĆ 120
DANIELA VRETENAR 120
RINAT PAMIĆ 80
NOEMI SLIVAR 80
PATRICIJA RUNKO 70
ALVARO SMOKOVIĆ 60
LANA TONČETIĆ 50

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Komisija za stipendiranje
Martina Bilić, v.r.
Mirjana Ban, v.r.
Samanta Floričić Fonović, v.r.

Rang lista – privremena