Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18) i točke 9. Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu (Klasa: 022-05/20-01/63, Urbroj: 2144/05-01-01-20-3), a temeljem podnesenog prijedloga za donošenje odluke od Povjerenstva za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) (Klasa: 022-05/20-01/63, Urbroj: 2144/05-01-01-20-89), Načelnik Općine Pićan donosi sljedeću

PRIVREMENU ODLUKU
o odobravanju isplate sredstava

Članak 1.

Na temelju članka 15. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/20) (dalje u tekstu: Program) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi Općine Pićan u 2020. godini (Klasa: 022-05/20-01/63, Urbroj: 2144/05-01-01-20-1), dana 30. srpnja 2020. godine je raspisan Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi Općine Pićan u 2020. godini (dalje u tekstu: Natječaj), a koji je bio otvoren do 31. kolovoza 2020. godine, te tijekom kojeg je pristigla 71 prijava.

Članak 2.

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za donošenje Odluke o odobravanju isplate sredstava (Klasa: 022-05/20-01/63, Urbroj: 2144/05-01-01-20-89) od 20. listopada 2020. godine.

Svakom prijavitelju odobrava se za financiranje samo jedna prijavljena mjera.

Članak 3.

Odobrava se isplata potpora prijaviteljima koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja, kako slijedi:  

Red. broj Ime i prezime Iznos za odobrenje Mjera Postotak sufinanciranja
1. D. V. 1.685,56 kn 1.a 20%
2. R. S. 3.856,94 kn 1.a 20%
3. D. M. 1.980,00 kn 1.a 20%
4. A. B. 4.440,00 kn 1.a 20%
5. L. V. 879,98 kn 1.a 20%
6. A. B. 2.030,00 kn 1.a 20%
7. M. A. 5.137,70 kn 1.a 20%
8. A. I. 1.836,20 kn 1.a 20%
9. A. H. 2.665,88 kn 1.e 20%
10. I. S. 2.199,80 kn 1.a 20%
11. F. F. 2.760,00 kn 1.a 20%
12. Z. U. 2.300,00 kn 1.a 20%
13. I. T. 3.975,00 kn 1.a 20%
14. M. Č. 4.590,00 kn 1.a 20%
15. M. B.* 6.857,46 kn 1.a 20%
16. S. S. 4.800,00 kn 1.a 20%
17. N. B. 2.565,00 kn 1.a 20%
18. S. V. 3.200,00 kn 1.a 20%
19. E. S. 2.782,00 kn 1.a 20%
20. N. B. 2.733,80 kn 1.a 20%
21. M. B. 1.683,44 kn 1.a 20%
22. V. B. 4.312,20 kn 1.a 20%
23. A. G. 4.544,69 kn 1.a 20%
24. M. J. 2.199,80 kn 1.a 20%
25. I. B.* 2.179,20 kn 1.a 20%
26. L. I. 3.000,00 kn 1.a 20%
27. V. R. 4.046,90 kn 1.a 20%
28. L. U. 1.626,02 kn 1.a 20%
29. K. G. 2.920,00 kn 1.a 20%
30. D. T. 2.137,16 kn 1.a 20%
31. D. C.* 7.500,00 kn 1.a 20%
32. D. K.* 3.778,81 kn 1.a 20%
33. N. T. 3.700,00 kn 1.a 20%
34. N. L. 4.040,00 kn 1.a 20%
35. F. B. 3.828,58 kn 1.a 20%
36. G. B.* 4.416,00 kn 1.a 20%
27. A. V. 4.640,00 kn 1.a 20%
28. I. B.* 1.422,72 kn 1.a 20%
29. L. B. 5.500,00 kn 1.e 20%
30. Ž. T. 2.568,75 kn 1.a 20%
31. Z. B. 3.548,54 kn 1.a 20%
32. Z. C.* 3.592,04 kn 1.a 20%
33. S. Š.* 4.091,57 kn 1.a 20%
34. D. T. 4.000,00 kn 1.a 20%
35. I. U. 3.483,90 kn 1.a 20%
36. V. S. 5.367,50 kn 1.a 20%
37. M. V. 1.814,75 kn 1.e 20%
38. A. S.* 5.208,00 kn 1.a 20%
39. D. S.* 2.316,00 kn 1.a 20%
40. B. S. 1.930,00 kn 1.a 20%
41. Ž. B. 3.900,00 kn 1.a 20%
42. E. S. 1.930,00 kn 1.a 20%
43. J. S. 3.957,62 kn 1.e 20%
44. S. Š.* 6.408,00 kn 1.a 20%
45. V. V. 1.610,00 kn 1.a 20%
46. V. L. 3.110,06 kn 1.a 20%
47. A. F.* 6.179,10 kn 1.e 20%
48. B. T. 1.475,00 kn 1.a 20%
49. R. B. 2.957,50 kn 1.a 20%
50. B. B. 4.260,00 kn 1.e 20%
51. S. D. 3.030,56 kn 1.e 20%
52. O. V. 1.930,00 kn 1.a 20%
53. A. A. 327,05 kn 1.d 20%
54. T. J.* 3.136,46 kn 1.d 20%
212.883,24 kn  

* mladi poljoprivrednik

Članak 4.

Temeljem točke 3. Natječaja i članka 4. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020. godinu („Službene novine“ br. 6/20) (dalje u tekstu: Program), za ulaganja koja provode mali poljoprivrednici koji imaju manje od 40 godina u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, neovisno o tome pokreću li po prvi puta novo poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj/odgovorna osoba ili su poljoprivredno gospodarstvo pokrenuli u razdoblju od 5 godina prije podnošenja Zahtjeva za potporu, potpora će se uvećati za 20% na odobrena sredstva.

Članak 5.

Prijavitelji imaju pravo u roku od osam (8) dana od objave ove Privremene odluke na web stranici i oglasnoj ploči Općine, odustati od dijela ili cjelokupne prijave.

U tu svrhu, prijavitelji mogu dostaviti Izjavu o odustajanju u Općinu Pićan osobno ili putem e-maila igor.lukez@pican.hr, koja se može preuzeti osobno ili sa web stranice Općine Pićan www.pican.hr.

Članak 6.

Nakon isteka roka od osam (8) dana, korigirat će se ova odluka u skladu s obavijestima prijavitelja, ili ukoliko ne bude promjena, Odluka će u ovom obliku stupiti na snagu i postati konačna, a postotak sufinanciranja od 20% se neće mijenjati.

Članak 7.

Po donošenju konačne Odluke o odobravanju isplate sredstava, Jedinstveni upravni odjel će poslati obavijesti korisnicima potpora o visini i namjeni odobrene potpore, te načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

Članak 8.

Isplata sredstava izvršit će se najkasnije do 10. prosinca 2020. godine na žiro račun korisnika.

Članak 9.

Ovom Odlukom mijenja se članak 16. stavak 1. Programa na način da se produžuje rok do kojeg je korisnik obvezan dodijeljena sredstva koristiti za realizaciju mjere za koju su sredstva dodijeljena, najkasnije do 30. travnja 2021. godine.

Ovom Odlukom mijenja se članak 16. stavak 1. Programa na način da se produžuje rok do kojeg je korisnik potpore dužan podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima, najkasnije do 15. svibnja 2021. godine.

Namjenski utrošak sredstava se dokazuje računima i izvodima s bankovnog računa.

Članak 10.

Ukoliko su u prijavi na natječaj dostavljene narudžbe, ponude ili predračuni kao dokazi o namjeri ulaganja, isti se ne smiju mijenjati nakon isteka roka za dostavu zahtjeva.

Takva dokumentacija i namjera ulaganja treba ostati ista do izvršenja, osim ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od svog zahtjeva.

Ukoliko se iznosi navedeni na dostavljenoj dokumentaciji razlikuju, u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja manji, sukladno tome će se od podnositelja zahtjeva zatražiti da izvrši povrat preplaćenog iznosa, a u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja veći, dodijeljena potpora se neće mijenjati.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Pićan i na oglasnoj ploči Općine Pićan.

Članak 12.

Zbog zaštite osobnih podataka, na web stranici i oglasnoj ploči će biti objavljeni samo inicijali prezimena prijavitelja kojima su odobrena sredstva, bez adresa.

Osobni podaci se obrađuju isključivo u svrhu dodjele potpora u poljoprivredi i neće biti upotrijebljeni u niti jednu drugu svrhu.

Korisnici se za informacije mogu obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na broj telefona 052/887-048 ili putem e-maila igor.lukez@pican.hr.

Članak 13.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ove Odluke.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

Izjava o odustajanju – obrazac Privremena Odluka o odobravanju isplate sredstava

Napomena: rok za dostavu Izjave o odustajanju je 02.11.2020.g.