Arhiva objava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

17. veljače 2023. | Javna nabava

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) i članka 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), objavljuje se

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA

Članak 1.

Ustrojava se registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650,00 EUR.

Članak 2.

U tablici koja čini sastavni dio ovog Registra objavljuju se sljedeći podaci:

 1. evidencijski broj nabave
 2. predmet nabave
 3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
 4. broj objave iz EOJN RH, ako postoji
 5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
 6. naziv i OIB ugovaratelja
 7. naziv i OIB podugovaratelja, ako postoje
 8. datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
 9. rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
 10. iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
 11. iznos PDV-a
 12. ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
 13. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
 14. ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
 15. obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
 16. napomena, ako je potrebno.
Registar ugovora 17.02.2023.g. Registar ugovora EOJN 17.02.2023.g.