Socijalna skrb

Socijalna skrb

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Pićan usvojena je u siječnju 2023. godine, prema kojoj se osiguravaju prava iz socijalne skrbi za najugroženije korisnike s područja Općine Pićan, a možete ju pregledati na sljedećem linku: ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE PIĆAN

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

 1. SOCIJALNI UVJET – korisnik ispunjava socijalni uvjet ako ostvaruje prava na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (nekadašnji Centar za socijalnu skrb), ostvaruje jedno od ovih prava:
  • Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu
  • Pravo na doplatak za pomoć i njegu
  • Pravo na osobnu invalidninu
 2. UVJET PRIHODA ispunjava korisnik s prihodom:
  • Samac – do 60% iznosa minimalne neto plaće u RH,
  • Dvočlano kućanstvo – do 80% iznosa minimalne neto plaće u RH,
  • Tročlano kućanstvo – do 90% iznosa minimalne neto plaće u RH,
  • Četveročlano kućanstvo – do 100% iznosa minimalne neto plaće u RH,
  • Peteročlano kućanstvo – do 110% iznosa minimalne neto plaće u RH,
  • Ako kućanstvo ima više od pet članova, cenzus prihoda se za svakog člana povećava za 10% iznosa minimalne neto plaće u RH.
 3. POSEBNI UVJET ispunjavaju:
  • Dijete, udovica i roditelji smrtnog stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata,
  • Malodobno dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),
  • Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),
  • Osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više
  • druge osobe u posebnim socijalnim okolnostima prema prijedlogu Odbora.

Prava koja se mogu ostvariti iz socijalne skrbi Općine Pićan su sljedeće:

 1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja, i to:
   • Pravo na naknadu za troškove najamnine,
   • Pravo na naknadu za troškove električne energije (20,00 € mjesečno po korisniku) (izuzeti su korisnici zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine koji ostvaruju naknadu za ugroženog kupca energenta – za električnu energiju priznate Rješenjem nadležnog Zavoda)
   • Pravo na naknadu za troškove javne vodoopskrbe (3 m3 mjesečno po korisniku)
   • Pravo na naknadu za troškove odvoza komunalnog otpada (oslobađa se plaćanja obvezne minimalne javne usluge pravnoj osobi koja je izvršila uslugu odvoza komunalnog otpada)
   • Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (za nekretninu u kojoj stanuje).
 2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
 3. Pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,
 4. Pravo na besplatni boravak djece u predškolskim ustanovama,
 5. Pravo na pomoći povodom božićnih i uskršnjih blagdana,
 6. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova,
 7. Pravo na pomoć za nabavu opreme za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama,
 8. Pravo na financiranje mjesečnog najma medicinskih pomagala koje iznajmljuje Gradsko društvo Crvenog križa Labin,
 9. Ostali oblici pomoći.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje korisnik koji zbog trenutačnih otežavajućih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla, iznimno nepovoljna financijska situacija i sl.) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe. Jednokratna novčana pomoć se odobrava u pravilu u novcu, a izuzetno kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njezina svrha, jednokratna pomoć može biti zamjenjiva bonom za prehranu. Obrazac zahtjeva možete pronaći OVDJE.

Povodom božićnih i uskršnjih blagdana mogu se dodijeliti jednokratne novčane pomoći, darovi u naravi ili poklon bonovi.

Pravo na pomoć za nabavu opreme za invalidne osobe i osobe s posebnim potrebama može se ostvariti podnošenjem zahtjeva uz prilaganje rješenja o invalidnosti i medicinske dokumentacije, ukoliko se to pravo ne može ostvariti drugim putem (putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili Zavoda za socijalnu skrb).

Pravo na financiranje mjesečnog najma medicinskih pomagala koje iznajmljuje Gradsko društvo Crvenog križa Labin ostvaruju korisnici podnošenjem zahtjeva, ukoliko se to pravo ne može ostvariti drugim putem (putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili Zavoda za socijalnu skrb).

Općina će, ukoliko za to bude sredstava, izdvajati sredstva i za ostale oblike pomoći, odnosno za sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti koje se provode u svrhu zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, osoba treće životne dobi, zaštite invalidnih i bolesnih osoba, za zaštitu i zdravstveni razvoj djece, kao i djelovanja radi prevencije poremećaja u ponašanju, bolesti i ovisnosti.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja, ili bilo kojeg drugog punoljetnog člana domaćinstva, te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb ili po službenoj dužnosti.

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu zajedno sa pripadajućom dokumentacijom. Obrazac zahtjeva možete pronaći OVDJE, a dostaviti ga možete poštom ili osobno u Općinu Pićan ili putem e-maila na info@pican.hr.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Ukoliko imate ikakvih pitanja vezanih uz ostvarivanje prava iz socijalnog programa za sebe, članove svoje obitelji ili poznajete osobe kojima je potrebna pomoć, slobodno se obratite pročelnici JUO Martini Bilić putem telefona 052/887-054, mobitela 099/200-0041 ili na e-mail martina.bilic@pican.hr.


CRVENI KRIŽ LABIN

Za određene oblike pomoći možete se obratiti i Crvenom križu Labin koje omogućuje sljedeće vrste pomoći:

 • pomoć u hrani, higijenskim potrepština te pelenama i ulošcima za inkontinenciju – pomoć se dijeli u socijalnoj samoposluzi (Katuri 17) utorkom od 12 do 14 sati
 • pomoć u rabljenoj odjeći, posteljini, obući, namještaju i sl. – prema dogovoru i potrebi (upiti na broj 098-923-7618)
 • posudionica medicinskih pomagala (bolnički kreveti, invalidska kolica, toaletna kolica i stolci, antidekubitalni madraci, hodalice…)
 • mogućnost volontiranja za osobe treće životne dobi, inkluzivnog volontiranja i sl.

Pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama se dijeli osobama koje procjenjuju da ne mogu pokriti životne troškove primanjima koje ostvaruju. Prednost imaju osobe koje koriste pomoć zajamčene minimalne naknade, jednokratne pomoći ili bilo kakve subvencije države ili jedinica lokalne samouprave.

Pomoć u rabljenoj odjeći i sl. te posudionica medicinskih pomagala namijenjene su širem građanstvu koje treba takvu vrstu pomoći.

Za sve informacije slobodno se obratite Crvenom križu na broj 052-855-585 ili 098-923-7618 ili putem e-maila gdcklabin@gmail.com.