Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica JUO

Martina Bilić
Telefon: 052/887-054
Mobitel: 099/200-0041
E-mail: martina.bilic@pican.hr

 

Stručni suradnik za poslove proračuna, računovodstva i financija

Samanta Floričić Fonović
telefon: 052/887-052
E-mail: racunovodstvo@pican.hr

 

Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog Načelnika i općinskog Vijeća

Mirjana Ban
Telefon: 052/887-048
E-mail: administrator@pican.hr

 

Referent za komunalno gospodarstvo – komunalni redar

Igor Lukež
Telefon: 052/887-056
Mobitel: 099/497-2516
E-mail: igor.lukez@pican.hr

 

Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju

Ivana Tončić
telefon: 052/887-048
E-mail: ivana.toncic@pican.hr

 

Domar

Toni Ivaninić
telefon: 099/5289-031

 

 • Službenik za informiranje:
  Martina Bilić
  Telefon: 052/887-048
  Fax: 052/887-058
  Mobitel: 099/200-0041
  E-mail: martina.bilic@pican.hr

 

 • Osoba zadužena za nepravilnosti:
  Martina Bilić
  Telefon: 052/887-048
  Fax: 052/887-058
  Mobitel: 099/200-0041
  E-mail: martina.bilic@pican.hr

 

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:
 • ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak  07,00 – 15,00
 • srijeda 07,00 – 17,00
 • dnevni odmor  10,30 – 11,00

 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO Pravilnik o unutarnjem redu JUO Pravilnik o unutarnjem redu JUO – 1. izmjene i dopune Pravilnik o unutarnjem redu JUO – 2. izmjene i dopune Pravilnik o radu JUO Pravilnik o radu JUO – 1. izmjene i dopune Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika

 

PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD OPĆINSKIH TIJELA

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Pićan mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Pićan 40, Pićan.

Adrese za dostavu pisanih predstavki i pritužbi su: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan ili dean.mocinic@pican.hr

Anketa za ocjenjivanje službenika JUO