Zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije diljem Europe, pa tako i Hrvatske, te dugog razdoblja bez padalina, što je prouzročilo dugotrajnu sušu i na području Istre, Istarski župan Boris Miletić pokrenuo je proceduru utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode.

Sukladno članku 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi župan na prijedlog općinskog načelnika, u slučaju ispunjenja uvjeta. Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%. Ispunjenje uvjeta utvrđuje općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Općinski načelnik Općine Pićan pokreće postupak prikupljanja podataka o oštećenicima na čijoj je imovini s područja Općine Pićan nastala šteta od prirodne nepogode (suše). Pozivaju se svi oštećenici da podnesu prijavu štete Općini Pićan.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz obrazac PN obvezno se prilaže:

  • Preslika lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Zahtjev za poticaj)
  • Obrazac izjave o osiguranju
  • Obrazac privole
  • Foto dokumentacija.

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i naziv OPG-a.

U prijavi je potrebno navesti sve kulture za koje se prijavljuje prirodna nepogoda te zbrojiti površine koje se nalaze na području Općine Pićan.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti na sljedeći način:

  • Osobno u Općinu Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan
  • Poštom na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan
  • Skeniranu originalnu dokumentaciju putem e-maila na info@pican.hr
  • uz napomenu: Prijava za elementarnu nepogodu – suša

Prijave se primaju od 25. kolovoza do 2. rujna 2022. godine, a u prostorijama Općine Pićan radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, srijedom od 7,00 do 19,00 sati.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj 052/887-048.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Obavijest – poziv Obrazac PN Privola Izjava o osiguranju