Temeljem članka 5. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu (KLASA: 022-05/20-01-63, URBROJ: 2144/05-01-01-20-1) od 29. srpnja 2020. godine, Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 30. srpnja 2020. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu potpora u poljoprivredi
Općine Pićan za 2020. godinu

1. UVODNE ODREDBE

Na ovaj Javni natječaj primjenjuju se odredbe Programa potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/20) (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Pićan u 2020. godini dodjeljivati državne potpore te kriteriji i postupak dodjele istih.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Pićan.

Cilj dodjele potpora je pomoć u razvoju ruralnog prostora kroz povećanje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, bolje iskorištenje resursa, edukacija stanovništva i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti.

Državne potpore iz ovog Programa dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. godine o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutrašnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o financiranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.) i Uredbi Komisije (EU) br. 2019/289 od 19. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 48, 20.2.2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 702/2014).

Pojmovi korišteni u ovom Javnom natječaju imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi br. 702/2014.

2. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za provođenje projekata i aktivnosti kojima se razvija poljoprivreda u Općini Pićan u 2020. godini, iz Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu, za sljedeće mjere:

Mjera 1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (čl. 14. Uredbe br. 702/2014)

Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

 • nabavu/kupnju nove ili rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku
 • nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče,
  • do 50% troškova, a najviše 5.000,00 kuna po korisniku
 • nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje,
  • do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku
 • oprema za pčelarstvo – nabava novih košnica i nove pčelarske opreme  na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi pčelarskom proizvodnjom (ne potiče se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora)
  • do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku
 • izgradnja/rekonstrukcija/opremanje gospodarskih objekata za poljoprivrednu proizvodnju (npr. objekti za skladištenje poljoprivrednih strojeva, objekti za skladištenje hrane za životinje, objekti za smještaj životinja),
  • do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku
 • rekonstrukcija, opremanje ili izgradnju novih stabilnih plastenika ili staklenika, odnosno modernizacija i rekonstrukcija poljoprivrednih gospodarstava sa već organiziranom proizvodnjom povrća i cvijeća u stabilnim plastenicima ili staklenicima kroz nabavu folija, konstrukcije ili grijača,
  • do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku
 • izrada projektne dokumentacije potrebne za izgradnju, rekonstrukciju i/ili ozakonjenje objekata namijenjenih primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt) i konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje za financiranje projekata primarne poljoprivredne proizvodnje,
  • do 50% troškova, a najviše 4.000,00 kuna po korisniku

Potpora se ne dodjeljuje za sljedeće:

 • kupnja proizvodnih prava, prava na plaćanja i jednogodišnjeg bilja;
 • sadnju jednogodišnjeg bilja;
 • odvodnjavanje;
 • ulaganja za usklađivanje sa standardima Unije, osim potpore dodijeljene mladim poljoprivrednicima unutar 24 mjeseca od osnivanja poljoprivrednog gospodarstva;
 • nabavu životinja, osim potpora dodijeljenih za ulaganja prema stavku 3. članku 14. Uredbe br. 702/2014.

Ulaganje mora imati barem jedan od sljedećih ciljeva:

a. poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednog gospodarstva, osobito smanjenjem troškova proizvodnje ili poboljšanjem i preusmjerenjem proizvodnje;
b. poboljšanje prirodnog okoliša, higijenskih uvjeta ili standarda dobrobiti životinja, uz uvjet da predmetno ulaganje nadilazi standarde Unije koji su na snazi;
c. stvaranje i poboljšanje infrastrukture povezane s razvojem, prilagodbom i modernizacijom poljoprivrede, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu, okrupnjavanje zemljišta i poboljšanje, opskrbu i uštedu energije i vode;
d. ostvarivanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, očuvanje biološke raznolikosti vrsta i staništa te povećanje vrijednosti javnog prostora područja mreže Natura 2000 ili drugih sustava visoke prirodne vrijednosti, kako je definirano u nacionalnim ili regionalnim programima ruralnog razvoja država članica, sve dok su ulaganja neproduktivna;
e. ponovna uspostava proizvodnog potencijala koji je oštećen elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, bolestima životinja ili nametnicima bilja te sprječavanje šteta koje uzrokuju ti događaji.

Dokumentacija: preslika ponude, predračuna, ugovora, narudžbe ili slično.

Mjera 2. Potpore za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja (čl. 21. Uredbe br. 702/2014)

Potporom je obuhvaćen sljedeći prihvatljivi trošak:

 • edukacije i stručna osposobljavanja za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu, a odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju
  • do 50% troškova, a najviše 3.000,00 kuna po korisniku

Potpora ne uključuje izravna plaćanja korisnicima. Potpora se isplaćuje pružatelju usluge prenošenja znanja i aktivnosti informiranja.

Subjekti koji pružaju usluge prenošenja znanja i aktivnosti informiranja imaju odgovarajuće kapacitete u smislu kvalificiranog osoblja i redovitog usavršavanja za izvršavanje ove zadaće. Usluge mogu pružati skupine proizvođača ili druge organizacije, bez obzira na njihovu veličinu.

Potpore su dostupne svim prihvatljivim poduzetnicima u predmetnom području na temelju objektivno utvrđenih mjerila. Ako pružanje usluga obavljaju skupine proizvođača i druge organizacije, članstvo u takvim skupinama ili organizacijama ne smije biti uvjet za pristup uslugama. Sav doprinos nečlanova u administrativnim troškovima dotične skupine ili organizacije proizvođača ograničava se na troškove pružanja usluga.

Dokumentacija: preslika uvjerenja/svjedodžbe o osposobljavanju izdane od strane nositelja tečaja koji ima rješenje/ovlaštenje od strane nadležnog ministarstva za izvođenje programa obrazovanja odraslih; račun obrazovne institucije; dokaz da je edukacija/stručno osposobljavanje plaćeno u cijelosti; ugovori o pohađanju osposobljavanja i slično.

Mjera 3. Potpore za plaćanje premije osiguranje (čl. 28. Uredbe br. 702/2014)

Potpora:

 • ne predstavlja prepreku funkcioniranju unutarnjeg tržišta usluga osiguranja;
 • nije ograničena na osiguranje koje pruža jedno osiguravajuće društvo ili skupina društava;
 • se ne smije uvjetovati time da ugovor o osiguranju mora biti sklopljen s osiguravajućim društvom s poslovnim nastanom u predmetnoj državi članici.  

Osiguranjem se namjerava pokriti gubitke uzrokovane sljedećim:

 • elementarnim nepogodama;
 • nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom i drugim nepovoljnim klimatskim prilikama.

Osiguranjem se:

 • nadoknađuje samo troška nadoknade gubitaka iz stavka 3.;
 • ne zahtijeva niti određuje vrsta ili količina buduće poljoprivredne proizvodnje.

Potpora se ostvaruje za plaćene premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne i tovne stoke, od rizika mraza, tuče, suše, požara i udara groma, olujnih vjetrova, bolesti i uginuća životinja, u tekućoj godini,

  • do 25% iznosa, a najviše do 2.500,00 kuna po korisniku.

Dokumentacija: preslika ponude, predračuna, ugovora, narudžbe ili slično.

3. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva:

 • upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • imaju proizvodne kapacitete na području Općine Pićan
 • imaju podmirene sve dospjele obveze prema državnom i općinskom proračunu
 • namjenski su utrošili već dodijeljene potpore Općine Pićan ukoliko su ih ostvarili u ranijim razdobljima (razdoblje od prethodne tri godine).

Za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici koji imaju manje od 40 godina u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, neovisno o tome pokreću li po prvi puta novo poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj/odgovorna osoba ili su poljoprivredno gospodarstvo pokrenuli u razdoblju od 5 godina prije podnošenja Zahtjeva za potporu, potpora će se uvećati za 20% na odobrena sredstva.

Ukoliko se utvrdi da je pojedini podnositelj zahtjeva nenamjenski koristio već dodijeljena sredstva potpore Općine Pićan u prethodne tri godine, zahtjev takvog podnositelja neće se razmatrati.

4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi se podnose najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine, što znači da do tog datuma moraju biti zaprimljeni u pošti (preporučena pošiljka) ili u prostorijama Općine Pićan.

Zahtjevi dostavljeni nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Odluka o odobravanju isplate sredstava se donosi najkasnije do 15. listopada 2020. godine.

Isplata sredstava se vrši najkasnije do 10. prosinca 2020. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan)
 • presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja
 • preslika kartice žiro-računa
 • preslika osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan)
 • izjava o statusu poreznog obveznika (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan)
 • privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan)
 • drugi dokazi kojima se može utvrditi namjena poticaja koji se traži

Napomene vezane uz dostavu dokumentacije za tražena ulaganja:

 • dostavljaju se narudžbe, ponude, predračuni, ugovori itd., tj. dokumentacija kojom se može utvrditi koja se ulaganja planiraju provoditi
 • važno: ukoliko se dostavljaju narudžbe, ponude ili predračuni kao dokazi o namjeri ulaganja, isti se ne smiju mijenjati nakon isteka roka za dostavu zahtjeva! Takva dokumentacija i namjera ulaganja treba ostati ista do izvršenja, osim ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od svog zahtjeva. Ukoliko se iznosi navedeni na dostavljenoj dokumentaciji mijenjaju, u slučaju da je nakon promjene iznos manji, sukladno tome će se od podnositelja zahtjeva zatražiti da izvrši povrat preplaćenog iznosa, te u slučaju da je iznos nakon promjene veći, dodijeljena potpora se neće mijenjati.

6. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Troškovi ulaganja koji nisu prihvatljivi za potporu:

 • porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
 • carinske i uvozne pristojbe,
 • novčane kazne, financijske kazne,
 • troškovi parničnog postupka,
 • troškovi poslovanja, uključujući troškove održavanja, amortizacije i najma opreme,
 • bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi,
 • troškovi upravnih pristojbi,
 • troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi,
 • drugi porezi, naknade, doprinosi,
 • kamate,
 • troškovi komunalnih naknada, doprinosa i sličnih pristojbi,
 • troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima,
 • svi troškovi održavanja i amortizacije,
 • troškovi leasinga, režijski troškovi i troškovi osiguranja,
 • troškovi vlastitog rada.

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za potporu se može podnijeti najviše za dvije različite mjere. Zahtjev dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Pićan, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu i sa naznakom:

OPĆINA PIĆAN
Pićan 40
52332 Pićan
“Javni natječaj za potpore u poljoprivredi 2020. – NE OTVARAJ”

8. INFORMACIJE

Sve dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti na telefon: 052/887-048, ili na e-mail: igor.lukez@pican.hr.

9. ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE SREDSTAVA

Odluku o odobravanju isplate sredstava donosi Općinski načelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.

Po donošenju Odluke o odobravanju isplate sredstava, Jedinstveni upravni odjel obavještava podnositelja o visini i namjeni odobrene potpore, te načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

10.IZVJEŠTAVANJE

Korisnik je obvezan dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju mjere za koju su sredstva dodijeljena i to u godini u kojoj se traži potpora, tj. najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnik je obvezan podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima najkasnije do 15. veljače 2021. godine.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivenih sredstava.

Stručnu i administrativnu kontrolu dodjele potpora provodi Jedinstveni upravni odjel.

Namjenski utrošak sredstava se dokazuje računima i izvodima s bankovnog računa.

Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava, ali predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjeri ulaganja. Nalog za plaćanje nije prihvatljiv dokaz o izvršenom plaćanju. Kompenzacije i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Povjerenstvo obavlja kontrolu namjenskog utroška sredstava, sastavlja Izvješće i dostavlja ga načelniku.

11.SANKCIJE

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju, prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik je nezakonito ostvario potporu ili su sredstva potpore utrošena nenamjenski, korisnik potpore dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Pićan, te će biti isključen iz svih potpora Općine Pićan u narednih tri (3) godine.

12.OSTALE ODREDBE

Podnositelj zahtjeva njegovim potpisivanjem potvrđuje da:

 • je upoznat sa odredbama Programa potpore poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020. godinu (SN Općine Pićan br. 6/20), i ovog natječaja
 • su podaci navedeni u zahtjevu istiniti
 • će omogućiti kontrolu na terenu
 • nema nepodmirenih obveza prema Općini Pićan, te da će, ukoliko se nepodmirene obveze ustanove tijekom provjere, iste podmiriti temeljem zahtjeva Općine Pićan u roku od 5 dana od primitka zahtjeva, u suprotnom se smatra da odustaje od ovog zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva može, unutar roka za dostavu zahtjeva, odustati od prije podnesenog zahtjeva i podnijeti novi zahtjev umjesto toga, te to treba posebno napomenuti.

Najviši ukupni iznos potpore iz Proračuna Općine Pićan za tekuću godinu, kojeg jedan korisnik potpore može ostvariti po svim osnovama ovog Pravilnika je 20.000,00 kuna.

Potpore se isplaćuju jednom godišnje i to jednokratno, isplatom na žiro račun korisnika.

Voditelj Povjerenstva, v.r.

OBRASCI:

Zahtjev za dodjelu potpore Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava o statusu poreznog obveznika Privola

 

DOKUMENTACIJA:

Javni natječaj PDF Program potpora poljoprivredi 2020 Odluka o raspisivanju javnog natječaja